Điều khoản Sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng đến với Trang web của On Q Financial, Inc., INC. (“Công ty” hoặc “chúng tôi”). Các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào mà chúng kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu (gọi chung là “Điều khoản Sử dụng” này), quy định quyền truy cập và sử dụng onqfinancial.com của quý vị, bao gồm các nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua onqfinancial.com (“Trang web” của chúng tôi), dù với tư cách là khách thăm hoặc người dùng đã đăng ký. “Quý vị” và “của quý vị” có nghĩa là quý vị, với tư cách người dùng Trang web của chúng tôi. “Người dùng” là người truy cập, duyệt, thu thập thông tin, sao chép dữ liệu hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. “Dịch vụ” có nghĩa là tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này trước khi quý vị sử dụng Trang web của chúng tôi hay tìm kiếm các Dịch vụ. Khi sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc ứng dụng hoặc phần bổ trợ ứng dụng bất kỳ (“Ứng dụng”) trên Trang web của chúng tôi: (i) quý vị chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc và tuân theo các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi https://onqfinancial.com/privacy-policy và (ii) tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định về Kiểm soát Xuất khẩu và Tái xuất của Hoa Kỳ. Nếu không muốn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này hoặc Chính sách Bảo mật, quý vị không được truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc Ứng dụng.

Trang web của chúng tôi được cung cấp và dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên cư trú tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ hoặc khu vực sở hữu nào của Hoa Kỳ và. Khi sử dụng Trang web của chúng tôi, quý vị cam đoan và bảo đảm rằng quý vị đủ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng ràng buộc với Công ty chúng tôi và đáp ứng tất cả các yêu cầu điều kiện nêu trên. Nếu không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, quý vị không được truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi.

Các Điều khoản Sử dụng này yêu cầu sử dụng trọng tài trên cơ sở từng trường hợp để giải quyết các tranh chấp, thay vì xét xử trước bồi thẩm đoàn hoặc vụ kiện tập thể, và cũng giới hạn các biện pháp khắc phục dành cho quý vị trong trường hợp tranh chấp.
THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản Sử dụng này tùy theo từng thời điểm, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng chúng và áp dụng cho tất cả các hoạt động truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi sau đó. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi đăng các Điều khoản Sử dụng sửa đổi có nghĩa là quý vị chấp nhận và đồng ý với các thay đổi. Quý vị cần kiểm tra trang này mỗi khi truy cập Trang web của chúng tôi để biết bất kỳ thay đổi nào vì chúng ràng buộc quý vị. Quý vị có trách nhiệm xem xét lại các Điều khoản Sử dụng này định kỳ. Nếu quý vị thấy không thể chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này hoặc nếu quý vị không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Ứng dụng nào.
SỬ DỤNG THÔNG TIN

Liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ, quý vị có thể cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân (như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email hoặc số điện thoại) và thông tin doanh nghiệp (như tên, Mã số Nhà tuyển dụng (EIN), địa chỉ bưu điện, địa chỉ email hoặc số điện thoại). Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và thông tin doanh nghiệp như vậy cho chúng tôi, quý vị xác minh rằng thông tin đó là đúng sự thật và chính xác tính đến ngày gửi.
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi tôn trọng quyền bảo mật của quý vị và cho phép quý vị kiểm soát việc xử lý thông tin cá nhân và thông tin doanh nghiệp của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy tuyên bố đầy đủ về Chính sách Bảo mật hiện tại của chúng tôi tại đây: https://onqfinancial.com/privacy-policy. Chính sách Bảo mật của chúng tôi được kết hợp rõ ràng vào các Điều khoản Sử dụng này bằng cách tham chiếu.

Nếu quý vị mở tài khoản để sử dụng hoặc truy cập một số phần nhất định trên Trang web của chúng tôi, các Ứng dụng hoặc Dịch vụ, quý vị phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác theo yêu cầu trên mẫu đăng ký. Quý vị cũng có thể được yêu cầu cung cấp tên người dùng và mật khẩu. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu như vậy. Quý vị không được sử dụng tài khoản, tên người dùng hoặc mật khẩu của bên thứ ba bất kỳ lúc nào. Quý vị đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về việc sử dụng trái phép tài khoản, tên người dùng hoặc mật khẩu của quý vị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất nào mà quý vị phải chịu do việc người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của quý vị, cho dù quý vị có biết hay không. Quý vị có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất mà Công ty chúng tôi và các chi nhánh, viên chức, giám đốc, nhân viên, tư vấn, đại lý và đại diện của Công ty phải chịu do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của quý vị
Liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trong bảng câu hỏi, đơn đăng ký, mẫu hoặc tài liệu hoặc dịch vụ tương tự. Thông tin này sẽ được bảo vệ theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi https://onqfinancial.com/privacy-policy. Ngoài ra, quý vị trao cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, không độc quyền và được cấp phép lại hoàn toàn để sử dụng, phân phối, sao chép, sửa đổi, xuất bản và dịch thông tin cá nhân này nhằm mục đích cho phép quý vị sử dụng dịch vụ hiện hành. Quý vị có thể thu hồi giấy phép này và chấm dứt các quyền mà Công ty chúng tôi nắm giữ bất kỳ lúc nào bằng cách xóa thông tin cá nhân của quý vị khỏi dịch vụ hiện hành.
TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại hoặc sửa đổi Trang web của mình và mọi dịch vụ hoặc tài liệu chúng tôi cung cấp trên Trang web đó, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu tất cả hoặc bất kỳ phần nào trên Trang web của chúng tôi không hoạt động bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào vì mọi lý do. Tùy theo từng thời điểm, chúng tôi có thể hạn chế để chỉ người dùng, kể cả người dùng đã đăng ký mới có quyền truy cập vào một số phần hoặc toàn bộ Trang web của chúng tôi.

Quý vị chịu trách nhiệm:

 • thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để quý vị có thể truy cập vào Trang web của chúng tôi; và
 • bảo đảm rằng tất cả những người truy cập Trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của quý vị biết và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

Để truy cập Trang web của chúng tôi, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp một số chi tiết đăng ký hoặc thông tin khác. Nếu đăng ký này là bắt buộc, thì điều kiện để quý vị có thể sử dụng Trang web của chúng tôi là tất cả thông tin quý vị cung cấp trên Trang web của chúng tôi đều chính xác, hiện hành và đầy đủ. Quý vị đồng ý rằng tất cả thông tin quý vị cung cấp để đăng ký với Trang web của chúng tôi hoặc khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua việc sử dụng các tính năng tương tác nào trên Trang web của chúng tôi, được quản lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi https://onqfinancial.com/privacy-policy, và quý vị đồng ý với tất cả các hành động chúng tôi thực hiện đối với thông tin của quý vị phù hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Nếu quý vị chọn hoặc được cung cấp tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin nào khác trong quy trình bảo mật của chúng tôi, quý vị phải coi thông tin đó là thông tin mật và không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Nếu bắt buộc phải đăng ký với Trang web của chúng tôi, quý vị đồng ý: (a) rằng tài khoản của quý vị là dành riêng cho quý vị và quý vị đồng ý không cung cấp cho người khác quyền truy cập vào Trang web của chúng tôi hoặc các phần trên Trang web sử dụng tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác của quý vị; (b) thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng trái phép tên người dùng hoặc mật khẩu của quý vị hoặc hành vi vi phạm bảo mật khác; và (c) bảo đảm rằng quý vị thoát khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tên người dùng, mật khẩu hoặc mã nhận dạng khác, dù do quý vị chọn hoặc do chúng tôi cung cấp, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, vì lý do bất kỳ hoặc không vì lý do nào cả, bao gồm trường hợp quý vị vi phạm điều khoản bất kỳ trong các Điều khoản Sử dụng này theo ý kiến của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web của chúng tôi và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của Trang web (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả dữ liệu, gồm cả dữ liệu tổng hợp và phái sinh, thông tin, phần mềm, văn bản, nội dung hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh, và việc thiết kế, lựa chọn và sắp xếp các thông tin đó), thuộc sở hữu của Công ty chúng tôi, bên cấp phép hoặc nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ theo luật bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và luật về quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác của Hoa Kỳ và quốc tế.

Quý vị không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh của, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào trên Trang web của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp sau:

 • Máy tính của quý vị có thể tạm thời lưu trữ bản sao của các tài liệu này trong RAM do quý vị truy cập và xem các tài liệu đó;
 • Quý vị có thể lưu trữ các tập tin được trình duyệt Web tự động lưu trữ trong bộ nhớ đệm nhằm mục đích nâng cao hiển thị;
 • Nếu chúng tôi cung cấp ứng dụng cho máy tính, thiết bị di động hoặc ứng dụng khác để tải xuống, quý vị có thể tải một bản sao xuống máy tính hoặc thiết bị di động của mình; tuy nhiên, với điều kiện, là quý vị đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận cấp phép người dùng cuối của chúng tôi cho ứng dụng đó; và
 • Nếu chúng tôi cung cấp tính năng truyền thông xã hội trên Trang web của mình với một số nội dung nhất định, quý vị có thể thực hiện hành động được các tính năng đó cho phép.

Quý vị không được:

 • Sửa đổi bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Trang web của chúng tôi;
 • Sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, ảnh, video hoặc chuỗi âm thanh hoặc đồ họa nào riêng biệt với văn bản đi kèm; hoặc
 • Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác từ các bản sao tài liệu khỏi Trang web của chúng tôi.

Nếu quý vị in, sao chép, sửa đổi, tải xuống hoặc sử dụng, cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào các phần trên Trang web của chúng tôi vi phạm Điều khoản Sử dụng, thì quyền của quý vị trong việc sử dụng Trang web của chúng tôi sẽ ngừng ngay lập tức và quý vị phải trả lại hoặc hủy các bản sao tài liệu đã tạo theo quyết định của chúng tôi. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với Trang web của chúng tôi hoặc nội dung bất kỳ trên Trang web của chúng tôi được chuyển cho quý vị và tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều do Công ty chúng tôi bảo lưu. Việc sử dụng Trang web của chúng tôi trái phép rõ ràng với các Điều khoản Sử dụng này cấu thành hành vi vi phạm các Điều khoản Sử dụng này và có thể vi phạm luật bản quyền, thương hiệu và các luật khác.

THƯƠNG HIỆU

Tên Công ty chúng tôi và một số tên và cụm từ khác được sử dụng trên Trang web của chúng tôi và tất cả tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu liên quan là thương hiệu của Công ty chúng tôi, chi nhánh hoặc bên cấp phép. Quý vị không được sử dụng các nhãn hiệu này nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty chúng tôi. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác trên Trang web của chúng tôi là các thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.
HÀNH VI SỬ DỤNG BỊ CẤM

Quý vị chỉ có thể sử dụng Trang web của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản Sử dụng này. Quý vị đồng ý không sử dụng Trang web của chúng tôi:

 • Theo bất kỳ cách nào vi phạm luật hoặc quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương hoặc quốc tế (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ luật nào liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác);
 • Nhằm mục đích lợi dụng, gây tổn hại hoặc cố gắng lợi dụng hoặc gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào bằng việc cho trẻ xem nội dung không phù hợp, yêu cầu trẻ cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, hoặc bằng cách khác;
 • Gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các điều khoản được nêu trong các Điều khoản Sử dụng này;
 • Truyền, hoặc tìm cách gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá nào, bao gồm “thư rác”, “thư dây chuyền”, “spam” hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác;
 • Mạo danh hoặc cố gắng mạo danh Công ty chúng tôi, nhân viên Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng địa chỉ email hoặc tên màn hình gắn với bất kỳ điều gì nói trên); hoặc
 • Tham gia vào hành vi khác hạn chế hoặc ngăn cản người nào đó sử dụng hoặc hưởng lợi từ Trang web của chúng tôi, hoặc theo cách mà chúng tôi xác định là có thể gây tổn hại cho Công ty hoặc người dùng Trang web của chúng tôi hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, quý vị đồng ý không:

 • Sử dụng trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, gây quá tải, tổn hại hoặc làm hỏng Trang web của chúng tôi hoặc can trở bất kỳ bên nào khác sử dụng Trang web của chúng tôi, bao gồm cả khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực của họ thông qua Trang web của chúng tôi;
 • Sử dụng rô-bốt, nhện (spider) hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động khác để truy cập Trang web của chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm theo dõi hoặc sao chép tài liệu trên Trang web của chúng tôi;
 • Sử dụng quy trình thủ công để theo dõi hoặc sao chép các tài liệu trên Trang web của chúng tôi hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi;
 • Sử dụng các thiết bị, phần mềm hoặc thông lệ gây ảnh hưởng đến hoạt động thích hợp của Trang web của chúng tôi;
 • Đưa vi-rút, ngựa thành Tơ-roa (trojan horse), sâu, bom lôgic (logic bomb) hoặc tài liệu khác có hại hoặc gây tổn thất về mặt kỹ thuật;
 • Cố gắng truy cập trái phép, gây cản trở, làm hỏng hoặc làm gián đoạn bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web của chúng tôi hoặc máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu được kết nối với Trang web của chúng tôi;
 • Tấn công Trang web của chúng tôi thông qua kiểu tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ được phân phát; hoặc
 • Cố gắng gây cản trở hoạt động thích hợp của Trang web của chúng tôi bằng cách khác.
  ĐÓNG GÓP NGƯỜI DÙNG

Trang web của chúng tôi có thể chứa bảng thông báo, tính năng trò chuyện, trang web cá nhân hoặc hồ sơ cá nhân, diễn đàn, bảng tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ Tương tác”) cho phép người dùng đăng, gửi, xuất bản, hiển thị hoặc gửi cho người dùng khác hoặc những người khác (sau đây gọi là “đăng”) nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “Đóng góp Người dùng”) trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi.
Tất cả các Đóng góp Người dùng phải tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung được nêu trong các Điều khoản Sử dụng này.

Bất kỳ Đóng góp Người dùng nào mà quý vị đăng lên Trang web của chúng tôi sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bằng cách cung cấp Đóng góp Người dùng trên Trang web của chúng tôi, quý vị trao cho chúng tôi và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và từng bên được cấp phép, người kế nhiệm, và người được chỉ định tương ứng của họ và chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thực hiện, hiển thị, phân phối và tiết lộ cho bên thứ ba tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào.

Quý vị cam đoan và bảo đảm rằng:

 • Quý vị sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền trong và đối với Đóng góp Người dùng và có quyền trao giấy phép được trao ở trên cho chúng tôi và các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và mỗi bên được cấp phép, người kế nhiệm và người được chỉ định tương ứng của họ và chúng tôi.
 • Tất cả các Đóng góp Người dùng của quý vị hiện đang và sẽ tuân thủ với các Điều khoản Sử dụng này
  Quý vị hiểu và thừa nhận rằng quý vị chịu trách nhiệm về mọi Đóng góp Người dùng mà quý vị gửi hoặc đóng góp và quý vị, chứ không phải Công ty chúng tôi, chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung đó, bao gồm cả tính hợp pháp, độ tin cậy, độ chính xác và sự phù hợp của nội dung.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc độ chính xác của Đóng góp Người dùng do quý vị hoặc bất kỳ người dùng nào khác trên Trang web của chúng tôi đăng tải.
GIÁM SÁT VÀ THỰC THI; CHẮM DỨT

Chúng tôi có quyền:

 • Xóa bỏ hoặc từ chối đăng Đóng góp Người dùng vì mọi lý do hoặc không vì lý do nào cả theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Đóng góp Người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, bao gồm cả trường hợp chúng tôi cho rằng Đóng góp Người dùng đó vi phạm các Điều khoản Sử dụng, bao gồm Tiêu chuẩn Nội dung, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đe dọa sự an toàn cá nhân của người dùng Trang web của chúng tôi hoặc công chúng, hoặc có thể tạo trách nhiệm pháp lý cho Công ty chúng tôi.
 • Tiết lộ danh tính của quý vị hoặc thông tin khác về quý vị cho bất kỳ bên thứ ba tuyên bố rằng tài liệu quý vị đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền bảo mật của họ.
 • Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật đối với việc sử dụng trái phép hoặc trái pháp luật Trang web của chúng tôi.
 • Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của quý vị vào tất cả hoặc một phần Trang web của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào hoặc không vì lý do nào cả, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

Không giới hạn những quy định ở trên, chúng tôi có quyền hợp tác hoàn toàn với cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác của bất kỳ ai đăng tài liệu trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi. QUÝ VỊ MIỄN TRỪ VÀ BẢO VỆ CÔNG TY CHÚNG TÔI VÀ CÁC CHI NHÁNH, BÊN ĐƯỢC CẤP PHÉP, VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY KHỎI MỌI KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI HOẶC CỦA CÁC BÊN NÊU TRÊN TRONG QUÁ TRÌNH HAY XUẤT PHÁT TỪ CÁC CUỘC ĐIỀU TRA CŨNG NHƯ TỪ HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN DO VIỆC ĐIỀU TRA CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI, CÁC BÊN ĐÓ HOẶC CÁC CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT.

Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết xem xét tất cả các tài liệu trước khi chúng được đăng trên Trang web của chúng tôi, và không thể đảm bảo việc xóa bỏ kịp thời các tài liệu không được chấp nhận sau khi đăng. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành động hoặc bỏ sót nào liên quan đến việc truyền tải, thông tin liên lạc hoặc nội dung do người dùng hoặc bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ ai về việc thực hiện hoặc không thực hiện các hoạt động được mô tả trong phần này có tên “Giám sát và Thực thi; Chấm dứt.”
TIÊU CHUẨN NỘI DUNG

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho bất kỳ và tất cả Đóng góp Người dùng. Đóng góp Người dùng phải hoàn toàn tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế. Không giới hạn những điều ở trên, Đóng góp Người dùng không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, lạm dụng, xúc phạm, quấy rối, mang tính bạo lực, hận thù, khiêu khích hoặc phản cảm.
 • Quảng bá tài liệu khiêu dâm hoặc tình dục rõ ràng, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác.
 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác hoặc các quyền khác của người khác.
 • Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm quyền công khai và quyền bảo mật) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc có thể xung đột với các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 • Có khả năng lừa gạt người khác.
 • Thúc đẩy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc ủng hộ, thúc đẩy hoặc hỗ trợ bất kỳ hành động bất hợp pháp nào.
 • Gây phiền toái, bất tiện, hoặc lo lắng không cần thiết hoặc có thể gây khó chịu, xấu hổ, hoảng sợ hoặc làm phiền người khác.
 • Mạo danh bất kỳ người nào hoặc xuyên tạc danh tính hoặc tư cách của quý vị với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Tạo ấn tượng rằng nội dung đó xuất phát từ hoặc được chứng nhận bởi chúng tôi hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác nếu sự thực không phải như vậy.

VI PHẠM BẢN QUYỀN

Nếu quý vị tin rằng Đóng góp Người dùng vi phạm bản quyền của quý vị, quý vị phải gửi cho chúng tôi thông báo vi phạm bản quyền. Chính sách của Công ty chúng tôi là chấm dứt tài khoản người dùng của những người vi phạm nhiều lần.
PHỤ THUỘC VÀO THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Quý vị chịu hoàn toàn rủi ro khi phụ thuộc vào thông tin này. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ việc phụ thuộc vào tài liệu đó của quý vị hoặc khách truy cập khác vào Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm nội dung do bên thứ ba cung cấp, bao gồm tài liệu được cung cấp bởi người dùng khác, người viết blog và bên cấp phép bên thứ ba, người tổ chức, tổng hợp và/hoặc dịch vụ báo cáo. Tất cả các tuyên bố và/hoặc ý kiến được trình bày trong các tài liệu này và tất cả các bài viết và câu trả lời cho các câu hỏi và nội dung khác, ngoài nội dung được Công ty chúng tôi cung cấp, chỉ là ý kiến và thuộc trách nhiệm của cá nhân hoặc tổ chức cung cấp tài liệu đó. Các tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Công ty chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý với quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc độ chính xác của tài liệu do bên thứ ba cung cấp.

Một số nội dung Trang web chỉ thể hiện quan điểm của Công ty và nhân viên và đại lý Công ty, chứ không phải của cá nhân hoặc tổ chức khác. Việc phụ thuộc vào Nội dung Trang web như vậy sẽ dựa trên cơ sở “theo nguyên trạng”. Quý vị không được phụ thuộc vào chất lượng, độ chính xác hoặc độ tin cậy của Nội dung Trang web. “Nội dung” có nghĩa là văn bản, hình ảnh, ảnh, âm thanh, video, dữ liệu vị trí và tất cả các dạng dữ liệu hoặc thông tin liên lạc khác. “Nội dung Trang web” có nghĩa là tất cả Nội dung được cung cấp có liên quan đến Trang web của chúng tôi.
THAY ĐỔI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Tùy theo từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật nội dung trên Trang web của mình nhưng nội dung này không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc cập nhật. Bất kỳ tài liệu nào trên Trang web của chúng tôi cũng có thể lỗi thời tại thời điểm bất kỳ và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật tài liệu đó.
THÔNG TIN VỀ QUÝ VỊ VÀ VIỆC QUÝ VỊ TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Tất cả các thông tin chúng tôi thu thập trên Trang web của mình tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Khi sử dụng Trang web của chúng tôi, quý vị đồng ý với tất cả các hành động mà chúng tôi thực hiện đối với thông tin của quý vị tuân thủ theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ TÍNH NĂNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Quý vị có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn là quý vị làm theo cách hợp lý, hợp pháp và không làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó, nhưng quý vị không được thiết lập liên kết theo cách đề xuất bất kỳ hình thức liên kết, phê duyệt hoặc chứng nhận nào về phía chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi có thể cung cấp một số tính năng truyền thông xã hội nhất định cho phép quý vị:

 • Liên kết từ trang web của riêng quý vị hoặc một số trang web bên thứ ba với nội dung nhất định trên Trang web của chúng tôi.
 • Gửi email hoặc thông tin liên lạc khác với nội dung nhất định, hoặc liên kết đến nội dung nhất định trên Trang web của chúng tôi.
 • Gây ra việc giới hạn hiển thị các phần nội dung trên Trang web của chúng tôi hoặc dường như được hiển thị trên trang web của riêng quý vị hoặc một số trang web bên thứ ba.
  Quý vị chỉ có thể sử dụng các tính năng này như được chúng tôi cung cấp, chỉ đối với nội dung chúng được hiển thị cùng, và theo các điều khoản và điều kiện bổ sung mà chúng tôi cung cấp liên quan đến các tính năng đó. Theo quy định ở trên, quý vị không được:

  • Thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của quý vị.
  • Gây ra việc hiển thị hoặc dường như hiển thị Trang web của chúng tôi hoặc các phần Trang web, ví dụ, bằng cách đóng khung, liên kết sâu hay liên kết nội tuyến trên trang khác.
  • Liên kết với bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi ngoài trang chủ.
  • Hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các tài liệu trên Trang web của chúng tôi mà không phù hợp với các điều khoản khác của các Điều khoản Sử dụng này.

Trang web mà quý vị liên kết từ đó, hoặc cung cấp quyền truy cập một số nội dung trên đó, phải tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung được nêu trong các Điều khoản Sử dụng này.

Quý vị đồng ý hợp tác với chúng tôi trong việc dừng ngay lập tức việc đóng khung hoặc liên kết trái phép. Chúng tôi bảo lưu quyền rút giấy phép liên kết mà không cần thông báo.

Chúng tôi có thể vô hiệu hóa tất cả hoặc bất kỳ tính năng truyền thông xã hội và liên kết nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo theo quyết định của chúng tôi.
LIÊN KẾT TỪ TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Nếu Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web và nguồn khác do bên thứ ba cung cấp, thì các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho quý vị. Điều này bao gồm liên kết có trong quảng cáo, gồm cả quảng cáo biểu ngữ và liên kết được tài trợ. Chúng tôi không có quyền kiểm soát nội dung của các trang hoặc nguồn đó và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc quý vị sử dụng chúng. Nếu quý vị quyết định truy cập trang web của bên thứ ba được liên kết đến Trang web của chúng tôi, quý vị hoàn toàn chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang web đó.
HẠN CHẾ ĐỊA LÝ

Chủ sở hữu Trang web của chúng tôi có trụ sở tại Tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Chúng tôi chỉ cung cấp Trang web của mình cho những người sống tại Hoa Kỳ sử dụng. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố nào về việc Trang web của chúng tôi hay nội dung trên đó có thể được truy cập hoặc phù hợp ở bên ngoài Hoa Kỳ. Việc truy cập Trang web của chúng tôi có thể không hợp pháp bởi một số người hoặc ở một số quốc gia nhất định. Nếu quý vị truy cập Trang web của chúng tôi từ bên ngoài Hoa Kỳ, thì quý vị chủ động làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương.
TUYÊN BỐ TỪ BỎ BẢO ĐẢM

Quý vị hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo hoặc bảo đảm rằng các tập tin có sẵn để tải xuống từ internet hoặc Trang web của chúng tôi sẽ không có vi-rút hoặc mã phá hoại khác. Quý vị chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể về bảo vệ chống vi-rút và tính chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu, và duy trì phương tiện bên ngoài trang của chúng tôi cho việc tái tạo dữ liệu bị mất. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI KIỂU TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ ĐƯỢC PHÂN PHÁT, VI-RÚT, HOẶC TÀI LIỆU GÂY HẠI VỀ CÔNG NGHỆ KHÁC MÀ CÓ THỂ GÂY NHIỄM ĐỘC CHO THIẾT BỊ MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN KHÁC CỦA QUÝ VỊ DO QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC DỊCH VỤ, VẬT DỤNG CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC DO TẢI XUỐNG TÀI LIỆU ĐĂNG TRÊN ĐÓ HOẶC TRÊN TRANG WEB BẤT KỲ LIÊN KẾT ĐẾN NÓ.

QUÝ VỊ CHỊU MỌI RỦI RO CHO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, NỘI DUNG TRANG WEB, VÀ DỊCH VỤ, VẬT DỤNG CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, NỘI DUNG TRÊN ĐÓ, VÀ MỌI DỊCH VỤ, VẬT DỤNG CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ THEO “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHI SẴN CÓ” MÀ KHÔNG CÓ DẠNG BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH. CẢ CÔNG TY CHÚNG TÔI LẪN BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG BẢO ĐẢM HAY CAM ĐOAN VỀ SỰ ĐẦY ĐỦ, BẢO MẬT, ĐỘ TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, VIỆC KHÔNG VI PHẠM, QUYỀN SỞ HỮU HAY TÍNH SẴN CÓ CỦA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU Ở TRÊN, CẢ CÔNG TY CHÚNG TÔI LẪN BẤT KỲ NGƯỜI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐỀU KHÔNG BẢO ĐẢM HAY CAM ĐOAN RẰNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, NỘI DUNG TRÊN ĐÓ, VÀ MỌI DỊCH VỤ, VẬT DỤNG CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOÁN, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, RẰNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC MÁY CHỦ CUNG CẤP TRANG WEB KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC, HOẶC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ, VẬT DỤNG CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HAY KỲ VỌNG CỦA QUÝ VỊ.

CÔNG TY CHÚNG TÔI THEO ĐÂY TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, THEO PHÁP ĐỊNH HAY CÁCH KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, VIỆC KHÔNG VI PHẠM, VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

NHỮNG ĐIỀU NÓI TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC BẢO ĐẢM KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

QUÝ VỊ TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH VÀ CHỊU RỦI RO KHI CÓ ĐƯỢC BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO MỌI TỔN HẠI ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁY TÍNH HAY VIỆC MẤT DỮ LIỆU CỦA QUÝ VỊ PHÁT SINH TỪ VIỆC TẢI XUỐNG NỘI DUNG, TÀI LIỆU, THÔNG TIN HAY PHẦN MỀM.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY CHÚNG TÔI, CHI NHÁNH HOẶC BÊN CẤP PHÉP, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, QUẢN LÝ HOẶC THÀNH VIÊN CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO MỌI LOẠI THIỆT HẠI, THEO NGUYÊN TẮC PHÁP LUẬT BẤT KỲ, PHÁT SINH TỪ HAY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, CÁC TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HAY TRANG WEB KHÁC NHƯ VẬY, HOẶC DỊCH VỤ, VẬT DỤNG CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HAY TRANG WEB KHÁC NHƯ VẬY, BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HẬU QUẢ HAY TRỪNG PHẠT, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, ĐAU ĐỚN VÀ TỔN THƯƠNG, BUỒN PHIỀN, MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT GIAO DỊCH KINH DOANH HAY TIẾT KIỆM DỰ KIẾN, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT LỢI THẾ THƯƠNG MẠI, MẤT DỮ LIỆU, VÀ DÙ GÂY RA BỞI SAI LẦM CÁ NHÂN (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), VI PHẠM HỢP ĐỒNG HAY KHÁC, NGAY CẢ KHI CÓ THỂ LƯỜNG TRƯỚC. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY SẼ BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC KHIẾU NẠI CHO THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN PHÁT SINH TỪ THỎA THUẬN NÀY VÀ HÀNH VI VI PHẠM LUẬT, QUY CHẾ, QUY TẮC, HOẶC QUY ĐỊNH LIÊN BANG, TIỂU BANG HAY ĐỊA PHƯƠNG NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC ĐÓ VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI NÀY. NHỮNG ĐIỀU NÓI TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.
GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Quý vị đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho Công ty, các chi nhánh, công ty con, bên cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ, và viên chức, giám đốc, quản lý, thành viên, nhân viên, nhà thầu, đại lý, bên cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm và người được chỉ định tương ứng của họ khỏi mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, bản án, phán quyết, tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý vị vi phạm các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc quý vị sử dụng Trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, Đóng góp Người dùng của quý vị, việc sử dụng Nội dung Trang web, dịch vụ và sản phẩm trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản Sử dụng này hoặc việc quý vị cung cấp dịch vụ nào liên quan đến thông tin thu được từ Trang web của chúng tôi.
LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ KHU VỰC TÀI PHÁN

Tất cả các vấn đề liên quan đến Trang web của chúng tôi, các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu nại không theo hợp đồng trong mỗi trường hợp) sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật nội bộ của Tiểu bang Arizona mà không trao hiệu lực cho việc lựa chọn hoặc xung đột quy định hoặc điều khoản pháp luật (cho dù của Tiểu bang Arizona hay bất kỳ khu vực tài phán nào khác). Tuân theo và sau khi áp dụng điều khoản Giải quyết Tranh chấp bằng Trọng tài Ràng buộc dưới đây, bất kỳ hành động nào khác để giải thích hoặc thực thi các Điều khoản Sử dụng này hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web sẽ chỉ được trình lên Tòa Thượng thẩm Quận Maricopa hoặc Tòa án Khu vực Liên bang hoạt động tại Quận Maricopa, Arizona, và quý vị và Công ty theo đây đồng ý tuân theo quyền tài phán và địa điểm độc quyền cho các mục đích đó.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC

Vui lòng đọc kỹ yêu cầu về trọng tài ràng buộc này. Yêu cầu này ảnh hưởng đến các quyền của quý vị. Trọng tài ít mang tính hình thức hơn vụ kiện tài tòa. Trọng tài sử dụng một trọng tài viên trung lập thay vì thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, cho phép phát hiện hạn chế hơn so với tòa án, và chịu sự xem xét rất hạn chế của tòa án.

Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc Trang web của chúng tôi sẽ chỉ được thực hiện theo điều khoản về trọng tài ràng buộc này. Quý vị đồng ý phân xử trọng tài mọi tranh chấp và khiếu nại giữa chúng ta phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này và Trang web của chúng tôi (mỗi trường hợp được gọi là một “Tranh chấp”) và tất cả các Tranh chấp sẽ được xử lý theo thỏa thuận trọng tài ràng buộc này. Các loại Tranh chấp mà chúng tôi đồng ý phân xử trọng tài dự kiến sẽ được giải thích mở rộng. Điều này áp dụng cho, nhưng không giới hạn ở: (a) khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các khía cạnh trong mối quan hệ giữa chúng ta, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, quy chế, gian lận, xuyên tạc hoặc bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào khác; (b) khiếu nại phát sinh trước các Điều khoản Sử dụng này hoặc Điều khoản Sử dụng trước đó (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khiếu nại liên quan đến quảng cáo); (c) khiếu nại hiện là đối tượng của vụ kiện theo nhóm được dự định trong đó quý vị không phải là thành viên của nhóm được chứng nhận; và (d) khiếu nại có thể phát sinh sau khi chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này.

Nhằm mục đích của thỏa thuận trọng tài này, các tham chiếu đến Công ty chúng tôi và “chúng tôi” bao gồm các công ty con, chi nhánh, đại lý, nhân viên, người tiền nhiệm về lợi ích, người kế nhiệm và người được chỉ định tương ứng của chúng tôi, cũng như tất cả các người dùng hoặc người hưởng lợi được cho phép hoặc trái phép của dịch vụ hoặc sản phẩm theo các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa chúng ta.

Mặc dù những điều ở trên, một trong hai bên có thể đưa ra vụ kiện riêng tại tòa án giải quyết khiếu nại nhỏ. Thỏa thuận trọng tài này không cản trở quý vị trình bày các vấn đề lên các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Nếu luật pháp cho phép, các cơ quan này có thể thay mặt quý vị tìm kiếm biện pháp trợ giúp chống lại chúng tôi. Quý vị đồng ý rằng, bằng cách ĐỒNG Ý VỚI các Điều khoản Sử dụng này, quý vị và Công ty chúng tôi đều từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn hoặc tham gia vào vụ kiện tập thể. Các Điều khoản Sử dụng này chứng minh giao dịch hoặc việc sử dụng trang web trong giao dịch thương mại giữa các tiểu bang, và do đó Đạo luật Trọng tài Liên bang (“FAA”) điều chỉnh việc diễn giải và thực thi điều khoản này. Điều khoản trọng tài này sẽ vẫn có hiệu lực khi các Điều khoản Sử dụng này chấm dứt.

Một bên có ý định yêu cầu trọng tài trước tiên phải gửi thông báo bằng văn bản về (“Thông báo”) Tranh chấp bằng thư bảo đảm của Hoa Kỳ cho bên kia. Thông báo cho Công ty chúng tôi cần được gửi đến địa chỉ nêu bên dưới trong các Điều khoản Sử dụng này và phải mô tả tính chất và cơ sở cho Tranh chấp và nêu biện pháp cứu trợ cụ thể được tìm kiếm (“Yêu cầu”). Nếu Công ty chúng tôi và quý vị không đạt được thỏa thuận để giải quyết Tranh chấp trong vòng 30 ngày sau khi nhận được Thông báo, quý vị hoặc Công ty chúng tôi có thể bắt đầu thủ tục trọng tài. Trong thời gian trọng tài, số tiền cho đề xuất giải quyết của Công ty chúng tôi hoặc quý vị sẽ không được tiết lộ cho trọng tài viên cho đến sau khi trọng tài viên xác định số tiền, nếu có, mà quý vị hoặc Công ty chúng tôi có quyền nhận.

Tất cả các tranh chấp chưa giải quyết sẽ được quyết định và giải quyết bằng trọng tài ràng buộc trước trọng tài viên độc lập do các bên lựa chọn. Phiên điều trần trọng tài sẽ diễn ra vào thời gian và tại địa điểm thuận tiện cho các Bên ở Quận Maricopa, Arizona, trong vòng 30 ngày kể từ ngày lựa chọn hoặc bổ nhiệm trọng tài viên. Trọng tài sẽ được điều chỉnh theo các quy tắc hiện hành của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) có hiệu lực vào ngày thông báo yêu cầu trọng tài đầu tiên. Bất kể các quy định ngược lại trong các quy tắc đó, trọng tài viên sẽ đưa ra phát hiện về thực tế, kết luận của pháp luật và quyết định, trong vòng 15 ngày kể từ ngày điều trần trừ khi các bên đồng ý khác. Các Bên sẽ chọn trọng tài viên từ danh sách hội đồng trọng tài được AAA cung cấp. Nếu các Bên không thể thống nhất về trọng tài viên trong vòng mười ngày kể từ ngày hết thời hạn đàm phán 30 ngày được đề cập ở trên, trọng tài viên sẽ được chọn bằng cách chọn lần lượt từ danh sách năm trọng tài viên mà Công ty chúng tôi nhận được từ AAA. Bên gửi Thông báo sẽ được chọn đầu tiên.

Bên chiếm ưu thế hoặc thắng kiện trong bất kỳ Tranh chấp nào có quyền thu hồi tất cả các chi phí trọng tài, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý, phí nhân chứng, phí hành chính, phí trọng tài viên, bao gồm các chi phí hoặc phí tổn cho kháng cáo hoặc chi phí khác trong vụ kiện pháp lý.

Quý vị từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối về việc thực hiện quyền tài phán đối với quý vị bởi bất kỳ tòa án nào và về địa điểm tại tòa án đó theo thỏa thuận trọng tài nói trên.
GIỚI HẠN THỜI GIAN NỘP KHIẾU NẠI

MỌI TRANH CHẤP HOẶC KHIẾU NẠI KHÁC MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CÓ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI PHẢI ĐƯỢC ĐƯA RA TRONG VÒNG MỘT NĂM SAU KHI PHÁT SINH NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN HÀNH ĐỘNG, NẾU KHÔNG HÀNH ĐỘNG HOẶC KHIẾU NẠI ĐÓ SẼ BỊ CẤM VĨNH VIỄN.

TỪ BỎ VÀ HIỆU LỰC

Việc từ bỏ của hoặc bởi Công ty chúng tôi về bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là từ bỏ thêm hoặc liên tục của điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện khác, và việc Công ty không xác nhận quyền hoặc điều khoản theo các Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này được tòa án hoặc tòa có thẩm quyền khác xác định là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu để các điều khoản còn lại của các Điều khoản Sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.
TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi cấu thành toàn bộ thỏa thuận duy nhất giữa quý vị và Công ty chúng tôi liên quan đến Trang web của chúng tôi, Dịch vụ, và việc quý vị sử dụng Trang web của chúng tôi và Dịch vụ, và thay thế tất cả các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận, cam đoan và bảo đảm trước đây và hiện thời, cả bằng văn bản và bằng miệng, liên quan đến Trang web của chúng tôi và Dịch vụ.
XÁC NHẬN

KHI SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, QUÝ VỊ XÁC NHẬN RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ BỊ RÀNG BUỘC BỞI CHÚNG.

Ý KIẾN VÀ MỐI QUAN NGẠI CỦA QUÝ VỊ

Trang web của chúng tôi được điều hành bởi:

On Q Financial, Inc., INC.
615 South River Drive
Suite 170
Tempe, AZ 85281
Mọi thông báo về khiếu nại vi phạm bản quyền cần được gửi về: info@onqfinancial.com.

Tất cả các phản hồi, ý kiến, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và thông tin liên lạc khác liên quan đến Trang web của chúng tôi cần được gửi về: info@onqfinancial.com.

Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Trang web của chúng tôi.