giấy phép nhà nước

CHỈ DÀNH CHO CƯ DÂN TEXAS

Người tiêu dùng muốn nộp đơn khiếu nại đối với Tổ chức cho vay thế chấp hoặc Người khởi tạo khoản vay thế chấp nhà ở của Tổ chức cho vay thế chấp được cấp phép cần hoàn thành và gửi mẫu đơn khiếu nại đến Sở phụ trách các Khoản tiết kiệm và Cho vay Thế chấp Texas, 2601 North Lamar, Suite 201, Austin, Texas 78705. Có thể tìm thấy các mẫu đơn và hướng dẫn khiếu nại từ trang web của sở tại www.sml.texas.gov. Đường dây nóng miễn cước dành cho người tiêu dùng sẵn có theo số 1-877-276-5550.

Sở duy trì một quỹ phục hồi để thanh toán các thiệt hại thực tế nhất định mà người vay phải tự gánh chịu do hành vi của người khởi tạo khoản vay thế chấp nhà ở của tổ chức cho vay thế chấp được cấp phép. Đơn xin bồi hoàn từ quỹ phục hồi bằng văn bản phải được nộp và được sở điều tra trước khi thanh toán yêu cầu bồi hoàn. Để biết thêm thông tin về quỹ phục hồi, vui lòng tham khảo trang web của sở tại www.sml.texas.gov.