THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ DÀNH CHO CƯ DÂN CALIFORNIA

Có hiệu lực: Ngày 1 tháng 1 năm 2020

Thông báo về Quyền riêng tư dành cho Cư dân California này là thông báo bổ sung của On Q Financial, Incvà có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi tại www.onqfinancial.com. Điều này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác cư trú ở Tiểu bang California (“người tiêu dùng” hoặc “bạn”). On Q Financial, Inc đã đưa vào thông báo này nhằm tuân thủ Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California năm 2018 (CCPA) và các luật hiện hành khác. Các thuật ngữ được định nghĩa trong CCPA có cùng ý nghĩa khi được sử dụng trong thông báo này.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng, liên quan đến, mô tả, tham chiếu, có khả năng liên kết hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng hoặc thiết bị cụ thể (“thông tin cá nhân”) thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể đã thu thập thông tin cá nhân từ người tiêu dùng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 trong các danh mục sau:

 

Thông tin cá nhân không bao gồm:

 • Thông tin công khai có sẵn từ hồ sơ chính phủ
 • Thông tin người tiêu dùng tổng hợp hoặc đã mã hóa danh tính
 • Thông tin được loại trừ khỏi phạm vi của CCPA, chẳng hạn như:
  • Thông tin sức khỏe hoặc y tế được đề cập trong Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Bảo hiểm Y tế năm 1996 (HIPAA) và Đạo luật Bảo mật Thông tin Y tế của California (CMIA hoặc dữ liệu thử nghiệm lâm sàng)
  • Thông tin cá nhân được điều chỉnh bởi một số luật về quyền riêng tư cụ thể trong lĩnh vực nhất định, bao gồm Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng (FCRA), Đạo luật Gramm-Leach-Bliley (GLBA) hoặc Đạo luật Bảo mật Thông tin Tài chính California (FIPA) và Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Người lái xe năm 1994.

On Q Financial, Inc có được các loại thông tin cá nhân được liệt kê ở trên từ các nguồn sau đây:

 • Trực tiếp từ bạn từ các biểu mẫu bạn điền hoặc các sản phẩm và dịch vụ bạn mua hoặc các tài liệu mà bạn cung cấp để hoàn tất quy trình cho vay.
 • Gián tiếp từ bạn, chẳng hạn như việc chúng tôi quan sát hành động của bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Hồ sơ và bản sao thư từ của bạn nếu bạn liên hệ với chúng tôi. Điều này sẽ bao gồm các địa chỉ e-mail.
 • Phản hồi của chúng tôi cho một cuộc khảo sát mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn hoàn thành cho mục đích nghiên cứu.
 • Từ các đối tác kinh doanh bên thứ ba, chẳng hạn như các trang web truyền thông xã hội, mạng quảng cáo và nhà cung cấp phân tích.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thực hiện các dịch vụ, bao gồm duy trì hoặc chăm sóc tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng, xử lý hoặc thực hiện các đơn đặt hàng và giao dịch, xác minh thông tin khách hàng, xử lý thanh toán, cung cấp tài chính, cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc tiếp thị, theo dõi việc sử dụng trang web của chúng tôi. Ngay cả khi chúng tôi không lưu giữ thông tin, ban đầu nó vẫn sẽ được truyền đến máy chủ của chúng tôi và được lưu trữ đủ lâu để xử lý.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân bất kỳ:

 • Để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để cung cấp cho bạn thông tin bạn đã yêu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Để thực hiện bất kỳ mục đích nào khác mà bạn cung cấp thông tin.
 • Để cung cấp cho bạn thông báo về tài khoản của bạn
 • Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả lập hóa đơn và thu tiền.
 • Cho bất kỳ mục đích nào với sự đồng ý của bạn.

On Q Financial, Inc. có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích kinh doanh sau:

 • Để hoàn thành lý do bạn cung cấp thông tin. Ví dụ: yêu cầu về một sản phẩm cho vay trong đó chúng tôi cần phải sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giải đáp thắc mắc của bạn. Chúng tôi có thể lưu thông tin của bạn để thông báo cho bạn về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ mới nào.
 • Để tạo, duy trì và bảo mật tài khoản của bạn với chúng tôi.
 • Để xử lý yêu cầu của bạn cho một khoản vay.
 • Để cung cấp hỗ trợ cho các thắc mắc của bạn bằng cách xác thực thông tin cá nhân của bạn.
 • Để đáp lại các yêu cầu thực thi pháp luật theo yêu cầu của luật hiện hành, án lệnh hoặc quy định của chính phủ.
 • Để nghiên cứu và phân tích nhằm cải thiện trang web và ứng dụng di động của chúng tôi.
 • Để đánh giá và phân tích việc bán hoặc chuyển nhượng các tài sản của On Q Financial, Inc., bao gồm nhưng không giới hạn trong danh mục dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin cá nhân

On Q Financial, Inc., sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nhằm mục đích kinh doanh. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin đó với các danh mục bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ.
 • Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho vay cho bạn.
 • Các nhà tổng hợp dữ liệu.

Bán thông tin cá nhân

On Q Financial, Inc. không bán thông tin cá nhân kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, tức là ngày CCPA có hiệu lực.

Quyền riêng tư ở California của bạn

Nếu bạn là cư dân California, bạn có quyền:

 1. Yêu cầu chúng tôi tiết lộ miễn phí cho bạn những thông tin sau trong 12 tháng trước thời điểm bạn yêu cầu:
  1. Các loại thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã thu thập.
  2. Danh mục nguồn thu thập thông tin cá nhân.
  3. Mục đích thu thập thông tin cá nhân về bạn.
  4. Danh mục các bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân về bạn và các loại thông tin cá nhân đã được tiết lộ và mục đích tiết lộ thông tin cá nhân về bạn.
  5. Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn.
 2. Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn, trừ khi CCPA công nhận và có ngoại lệ.
 3. Không bị phân biệt đối xử bất hợp pháp khi thực hiện các quyền của bạn theo CCPA.

Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được yêu cầu của bạn và thông báo cho bạn biết thời gian dự kiến sẽ có câu trả lời khi chúng tôi đã xác minh danh tính của bạn. Các yêu cầu về các phần thông tin cá nhân cụ thể sẽ cần có thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn.

Nếu bạn đại diện cho người khác để gửi yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng ủy quyền và xác minh danh tính trực tiếp từ người mà bạn đang gửi yêu cầu thay cho họ.

Trong một số trường hợp, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Ví dụ: chúng tôi sẽ không thực hiện yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh rằng bạn có quyền đại diện người khác để thực hiện yêu cầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không thực hiện yêu cầu của bạn trong trường hợp ngoại lệ được áp dụng, chẳng hạn như việc tiết lộ thông tin cá nhân sẽ ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người tiêu dùng khác hoặc khi thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn không tuân theo quyền truy cập hoặc xóa bỏ của CCPA.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong phản hồi của chúng tôi nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không cung cấp số an sinh xã hội, số bằng lái xe hoặc số nhận dạng do chính phủ cấp, số tài khoản tài chính, mật khẩu tài khoản hoặc câu hỏi và câu trả lời bảo mật hoặc bất kỳ phần thông tin cụ thể nào nếu việc tiết lộ có khả năng là sự truy cập trái phép dẫn đến đánh cắp danh tính hoặc gian lận hoặc rủi ro bất hợp lý đối với dữ liệu hoặc hệ thống và an ninh mạng.

Chúng tôi sẽ làm việc để xử lý tất cả các yêu cầu đã được xác minh trong vòng 45 ngày theo CCPA. Nếu chúng tôi cần gia hạn thêm 45 ngày để xử lý yêu cầu, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn lời giải thích về sự chậm trễ đó.

Cách thực hiện các quyền của bạn:

Hoàn thành biểu mẫu Yêu cầu Thông tin Cá nhân Trực tuyến có tại đây, gửi email hoặc in biểu mẫu và gửi thư tới:

On Q Financial, Inc
Compliance
615 S. River Dr. #170
Tempe, AZ 85281

E-mail:
Complianceprivacy@onqfinancial.com

Nếu bạn có thắc mắc về CCPA này, vui lòng gọi đến số điện thoại miễn phí của chúng tôi 877-957-3317 và để lại tin nhắn cho Bộ phận tuân thủ quyền riêng tư.